Jëfandikukat

by 20/02/2024

Jëfandikoo ci 1xbet amul benn jafe-jafe. Ngir sàkk ab xët ci app bu 1xbet, nga am solo ci internet bi. Nit ku koy jariñoo am na ñetti yoon yu mu mën a dugg.

Jëfandikoo ci app bi

Connexion sur l’app mobile

Jëfandikukat bi am na benn-kañ-koñ bu mu war a dugal ab limub telefon ak ab ab jàll-jàll ngir man a dugg ci app bi.

Am na yeneen ñi bind seen bopp ci ay bataaxal. Bu dee nii, dugal sa email ak sa mot-dëkkalam ngir dugg ci sa xët-tànk te nga tàmbalee tëdde.

Jëfandikoo ci web bi

Connexion sur le site mobile

Bi mu jàppee jàll-jàll yi, dees na jox ab jëfandikukat bu bees bi ab turu jëfandikukat te jox ko ab ab làkk-jàll. Ngir dugg ci 1xbet, dina dugal ab turu jëfandikukat ak ab jàll-jàll bi ñu ko yónnee, ngir mu man a dugg.

Jëfandikoo ci web mobil bi

Connexion sur le site web

Ngir dugg ci web 1xbet bi, ku koy def mën na jëfandikoo sa limub telefon ak sa jàll-jàll. Man na itam dugg ci internet ci ay email walla ab turu jëfandikukat ak ab ab baat bu mu jaaral. Moom itam, kliib bi man na am ay xët yu mu mën a jële ci jumtukaay bi.

Jëfandikukat bu fàtte (ni mu ko war a def)

Mot de passe oublié ( comment récuperer )

Li am solo ci mbir moomu nag, du lenn lu am solo. Boo fàtte woon say baat-jàll ci sa 1xbet, sa jëfandikoo bu yomb la te dina la may ab ab baat-jàll bu mujj ngir dugg.

  1. Dagay ubbi app mobil bi mba thi ci web ngeu dem tànneefug jokkoo bi
  2. Bu ko defee, tëj ci “Rappel le mot de passe” ci suufu “Sign in” bi.
  3. Bu ko defee nga tànn “Réinitialiser le mot de passe”. Dina am ci limub telefon (ki nga sàkk) walla ci email bi nga joxe ba nga ko sàkk.
  4. Toppal ci form bi, boole ci email bi ak lim bi. Bu ko defee nga tëj ci ⁇ yónnee koode ⁇ .
  5. ,Dinga jot ab kod, te nga dugal ko ci form bi.
  6. Bu ko defee, sàkk ab woote bu bees te denc ko.

Bu loolu wéyee, dinga am sañ-sañ dugg ci sa konti 1xbet. Bu ko defee dinga tàmbalee jokkoo ay coppite yuy xëy ak li 1xbet di joxe.

Des questions ? Laisse ton commentaire

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *